Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Auto Parts Schnoing  

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Auto Parts Schnoing. 
            alsmede op overeenkomsten tot verkoop of het verrichten van diensten. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit 
            van de overeenkomst, indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2       Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Auto Parts Schnoing zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van 
            toepassing, ongeacht een (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. 
            Auto Parts Schnoing wordt geacht deze niet geaccepteerd te hebben.  

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1       Alle aanbiedingen van Auto Parts Schnoing zijn vrijblijvend.

2.2       Alle door Auto Parts Schnoing verstrekte afbeeldingen, tekeningen, catalogi, crosslijsten, verwijzingen, schema’s,
            technische omschrijvingen en overige gegevens en/of documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk door Auto Parts Schnoing
            opgesteld, doch zijn niet bindend noch te zien als enige garantie, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De 
            daarin vermelde gegevens omtrent het uiterlijk of de hoedanigheid van goederen bedoelen slechts een algemene  
            voorstelling van zaken te geven.

2.3       Een overeenkomst wordt geacht te zijn totstandgekomen op het moment waarop de overeenkomst door Auto Parts 
            Schnoing schriftelijk is bevestigd, dan wel door Auto Parts Schnoing met de uitvoering van de overeenkomst is
            aangevangen.

2.4       Auto Parts Schnoing heeft het recht om, indien de opdracht voor de levering van producten of het verrichten van diensten
            niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die zij heeft moeten maken om die aanbiedingen te kunnen maken, aan
            opdrachtgever in           rekening brengen.  

 

Artikel 3: Prijzen

3.1       De prijzen van Auto Parts Schnoing gelden voor de in de orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang.

3.2       Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro’s uitgedrukt.

3.3       Auto Parts Schnoing heeft het recht om alle kostprijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging
            van  kostprijzen en tarieven van materialen, loonkosten, belasting, transportkosten alsmede wijzigingen in
            valutaverhoudingen die zijn ontstaan na het doen van een aanbieding, resp. na het totstandkomen van de overeenkomst,
            aan de opdrachtgever door te berekenen. Auto Parts Schnoing zal de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in
            kennis stellen.

3.4       In geval sprake is van een prijsverhoging van méér dan 10% binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst, 
            heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient daarvan binnen acht dagen 
            nadat hij de mededeling omtrent de prijsverhoging heeft ontvangen, schriftelijk kennis te geven aan Auto Parts Schnoing,
            bij gebreke waarvan de overeenkomst met de prijsverhoging in stand blijft.  

 

Artikel 4: Levering

4.1       Opgegeven leveringstermijnen zijn naar beste kunnen door Auto Parts Schnoing opgesteld, doch zijn nimmer te
            beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering niet in 
            verzuim, doch dient Auto Parts Schnoing derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2       Levering van verkochte producten vindt vrachtvrij, inclusief verzekering, plaats tot de overeengekomen plaats van 
            bestemming, tenzij anders is overeengekomen. Op alle leveringen zijn de ICC Incoterms 1990 van toepassing.

4.3       Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is Auto Parts Schnoing gerechtigd aflevering elke werkdag tussen 08.00 en
            17.00 uur op het overeengekomen adres te doen plaats vinden.

4.4       Opdrachtgever zal alle redelijke maatregelen nemen om wachttijden tussen het tijdstip van melding van aankomst op het 
            afleveradres en het tijdstip waarop het met lossen/ in ontvangst nemen van de af te leveren producten kan worden

            aangevangen, steeds tot een minimum te beperken. Indien een afleveringstijdstip is afgesproken zal deze wachttijd
            nimmer meer dan vijftien minuten zijn.

4.5       Aflevering van de verkochte producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de onderhavige producten op de
            door opdrachtgevers aan te wijzen afleverplaats of direct over de drempel van het magazijn op het overeengekomen
            afleveradres zijn geplaatst. Indien leveringen in gedeelten is toegestaan, is Auto Parts Schnoing gerechtigd deze
            deelleveringen aan opdrachtgevers in rekening te brengen.  

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1       Opdrachtgever heeft het recht de goederen door te verkopen, echter slechts in het kader van zijn normale 
            bedrijfsvoering, mits: a) deze goederen in de originele, ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd en b) 
            opdrachtgever met diens afnemer, indien deze bedrijfsmatig handelt, bij wijze van kettingbeding overeenkomt dat de 
            onder sub a. genoemde verplichtingen eveneens bij eventuele verdere doorverkoop en doorlevering moeten worden 
            vervuld.

5.2       Auto Parts Schnoing blijft volledig eigenaar van alle door Auto Parts Schnoing aan opdrachtgever geleverde producten, 
            zolang opdrachtgever de vorderingen van Auto Parts Schnoing uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten niet
            volledig heeft voldaan, zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijke
            overeenkomsten nog niet heeft voldaan of zolang opdrachtgever de vorderingen van Auto Parts Schnoing wegens het 
            tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen terzake
            van boeten, rente en kosten.

5.3       Opdrachtgever is, zolang hij de in de artikel 5.1 genoemde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door 
            Auto Parts Schnoing geleverde producten te vervreemden of daarop een pandrecht of bezitsloos pandrecht te vestigen en
            verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het
            vestigen van enig pandrecht bevoegd is.

5.4       In aanvulling op het in artikel 5.2 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe 
            strekkende verzoek van Auto Parts Schnoing een bezitsloos pandrecht voor te behouden en zover nodig te vestigen op de
            door Auto Parts Schnoing aan opdrachtgever geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige
            vorderingen van Auto Parts Schnoing uit welke hoofde dan ook. 
5.5       Onverminderd de rechten die Auto Parts Schnoing uit andere hoofde heeft, wordt Auto Parts Schnoing onherroepelijk door
            opdrachtgever gerechtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, zonder enige ingebrekestelling of
            rechterlijke tussenkomst de door Auto Parts Schnoing geleverde producten waarop op grond van dit artikel een
            eigendomsvoorbehoud rust, terug te halen bij opdrachtgever. (NB: 5.4 in eigendom geschrapt want, zie 3:38, 3:93 lid 2
            en 7:9 lid 3)  

 

Artikel 6: Betalingen

6.1       Alle betalingen dienen zonder korting te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
            anders is overeengekomen. Betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Auto Parts Schnoing is gerechtigd
            betalingen af te boeken op oude, openstaande vorderingen.

6.2       Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf 
            vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is. Bij de 
            berekening van deze rente geldt een gedeelte van een maand als een volledige maand.

6.3       Auto Parts Schnoing is bevoegd de bedragen die opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met bedragen die deze
            opdrachtgever en/of andere vennootschappen die tot hetzelfde concern als Auto Parts Schnoing behoren, verschuldigd is /
            zijn aan opdrachtgever 
            en/of andere vennootschappen die behoren tot hetzelfde concern als opdrachtgever.

6.4       Een en ander geldt ook in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling of verlies anderszins van 
            het beheer door opdrachtgever over zijn vermogen, dan wel indien door Auto Parts Schnoing op grond van verkregen
            informatie verlangde zekerheidsstelling door opdrachtgever uitblijft.

6.5       Bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke 
            incassokosten verschuldigd. Hieronder vallen alle kosten wegens inning van vorderingen van Auto Parts Schnoing, zoals
            kosten van aanmaning, kosten van incassobureau’s, deurwaarders en kosten voor juridische bijstand, kosten van
            faillissementsaanvragen en gerechtskosten. Indien deze totale gerechtelijke kosten hoger zijn dan een eventuele
            proceskostenveroordeling, is opdrachtgever ook met meerdere verschuldigd aan Auto Parts Schnoing. De
            buitengerechtelijke kosten zullen minimaal 15% bedragen van het bedrag van de achterstallige betalingsverplichting.  

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1       Auto Parts Schnoing is tegenover koper op grond van een toerekenbare tekortkoming uitsluitend aansprakelijk voor die
            schade die het typische en voorzienbare gevolg is van de toerekenbare tekortkoming. Hiertoe is niet te rekenen omzet-
            en/of winstderving, bedrijfsschade, directe dan wel indirecte schade aan de zijde van opdrachtgever en schade aan
            derden.  

 

Artikel 8: Reclamatie / Garantie

8.1       Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, model, kleur of 
            afwerking, kunnen geen grond opleveren voor reclamatie/garantie.

8.2       Opdrachtgever dient direct bij aflevering op uiterlijk waarneembare schade en/of manco’s te (doen) controleren en een 
            ontvangstbewijs te (doen) afgeven, Indien een manco wordt geconstateerd, dient een dergelijke zaak op het 
            ontvangstbewijs te worden aangetekend.

8.3       Opdrachtgever dient direct bij aflevering en/of uitvoering en bij in ontvangstneming van de producten te controleren of de 
            levering en/of uitvoering met zijn opdracht overeenstemt. Bij gebreke daarvan dient de opdrachtgever Auto Parts
            Schnoing uiterlijk op de werkdag, volgende op de dag van levering daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

8.4       Bij zichtbare of anderszins waarneembare afwijkingen en/of gebreken aan producten welke eerst bij het verwijderen van 
            de emballage kunnen blijken, dient opdrachtgever Auto Parts Schnoing uiterlijk op de werkdag, volgend op de dag van
            aflevering schriftelijk in kennis te stellen.

8.5       Auto Parts Schnoing dient te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld om het product te herstellen en/of
            vergelijkbare producten te leveren. Mocht tijdens of na montage van een product eventuele problemen zich voordoen
            moet te allen tijde eerst contact opgenomen worden met Auto Parts Schnoing BV over de afwikkeling van de 
            reclame/garantie. Mocht hier geen          gehoor aan zijn gegeven en de opdrachtgever of derden zelf zijn overgegaan tot
            vervangende artikelen incl. alle bijkomende kosten zonder dat Auto Parts Schnoing BV hier een schriftelijk akkoord voor
            heeft gegeven vervallen alle aanspraken.

8.6       Mocht Auto Parts Schnoing uit coulance overgaan tot betaling van vervolgschades betreffende manuren wordt hier een
            standaard bedrag van 40 euro per uur voor gerekend. De hoeveelheid berekende uren door de opdrachtgever voor de
            gedane arbeid voor vervanging van het onderdeel worden volgens de vastgestelde tijden uit de Schwacke Eurotax Liste
            verrekend. Auto Parts Schnoing BV heeft te alle tijden het recht te wachten met uitkering tot nadere uitslag onderzoek
            door haar leveranciers. 

8.7       Eventuele vervangende onderdelen van derden welke met toestemming van Auto Parts Schnoing gemonteerd mogen
            worden             vergoed door leveranciers naar inkoopwaarde levering derden.

8.8       Indien producten na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd en/of geheel of gedeeltelijk worden 
            beschadigd, vervalt elk recht op  reclamatie/garantie.

8.9       Indien goederen op de plaats van aflevering geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn aangekomen of vóór de aflevering 
            geheel of gedeeltelijk zijn tenietgegaan, heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht alsnog levering, respectievelijk 
            verbeterde of aanvullende levering te vorderen. Auto Parts Schnoing is dan verplicht de aanvullende, dan wel verbeterde
            levering            binnen zo kort mogelijke termijn te verrichten.

8.10      Opdrachtgever  zal noch uit hoofde van verlies, schade of beschadiging van goederen gedurende het vervoer ontstaan, 
            noch uit wegens door dat vervoer ontstane vertraging in de aflevering, meer of ander rechten doen gelden dan in dit
            artikel bepaald.

8.11      Klachten geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten. 

8.12      Auto Parts Schnoing verleent aan opdrachtgever dezelfde reclamatie/garantie, o.a. met betrekking tot duur en
            voorwaarden, die haar fabrikanten/leveranciers verlenen, zonder verdere reclame/garantie van de zijde van Auto Parts 
            Schnoing.

8.13      Onverminderd de  reclamatie/garantiebepalingen, sluit Auto Parts Schnoing uitdrukkelijk iedere verdergaande
            aansprakelijkheid jegens de klant uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle 
            indirecte en directe schade, zoals omzet- en winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade, behoudens
            aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Auto Parts Schnoing of haar werknemers.

8.14      Indien en voor zover er op Auto Parts Schnoing enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze 
            aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen Auto Parts Schnoing heeft geleverd, met dien 
            verstande dat Auto Parts Schnoing uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor maximaal het bedrag waarvoor zij verzekerd is.  

 

Artikel 9: Overmacht

9.1       In geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden, waaronder Auto Parts Schnoing verstaat een
            omstandigheid waarop Auto Parts Schnoing geen invloed heeft en die de levering c.q. prestatie belemmert of onmogelijk
            maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energielevering of materiaalaanvoer, transportvertraging, staking en/of
            niet tijdig leveren door haar leveranciers, wordt Auto Parts Schnoing ontslagen van haar verplichtingen uit de 
            overeenkomst en heeft Auto Parts Schnoing het recht om binnen een redelijke termijn de overeenkomst alsnog uit te  
            voeren, ofwel, indien nakoming onmogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige 
            schadevergoeding verplicht te zijn.

9.2       Opdrachtgever is in geval van overmacht of buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de 
            overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 10: Retourzending

10.1      In ontvangstgenomen goederen mogen slechts worden geretourneerd indien Auto Parts Schnoing daartoe vooraf haar 
            schriftelijke toestemming heeft verleend. De kosten van een retourzending zullen alsdan voor rekening van Auto Parts 
            Schnoing komen. Indien opdrachtgever met toepassing van artikel 8 de overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft 
            ontbonden, is hij gerechtigd na een voorbericht de desbetreffende producten te retourneren.  

 

Artikel 11: Bonussen

11.1      Bonussen zijn slechts verschuldigd en opeisbaar indien de opdrachtgever niet in gebreke is bij de volledige nakoming van 
            enige op hem rustende verplichting welke voortvloeit uit deze overeenkomst dan wel aanvullende overeenkomsten.  

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1      Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
            behoorlijk nakomt, is Auto Parts Schnoing gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en
            zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten en/of uitvoering van de prestatie op te 
            schorten en/of de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever met 
            onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onverminderd overige aan Auto Parts Schnoing toekomende rechten.

12.2      Auto Parts Schnoing kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met opdrachtgever te allen 
            tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever  
            door middel  van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang ontbinden, indien 
            opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent 
            wordt, indien het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt aangevraagd 
            of indien opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of beslag onder opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na 
            datum van inbeslaglegging wordt opgeheven.   

 

Artikel 13: Wijziging of aanvulling van algemene voorwaarden

13.1      Auto Parts Schnoing heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Voor reeds 
            aanvaarde opdrachten gelden echter steeds de voorwaarden, bedingen en bepalingen welke van kracht zijn op de dag dat 
            de overeenkomst wordt gesloten.  

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1      Op alle overeenkomsten van Auto Parts Schnoing is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij en voor zover 
            anders schriftelijk is overeengekomen.

14.2      Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, is bij 
            uitsluiting de Arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van Auto Parts Schnoing bevoegd van het geschil kennis 
            te  nemen, één en ander onverminderd het recht van Auto Parts Schnoing om voor de door de wet bevoegde rechtbank te 
            kiezen.

APS Autoparts

Henry Hudsonstraat 19
7825 AG Emmen

Tel: 0591 - 390084
E-mail: info@apsautoparts.nl

KvK nr: 04-04055802
BTW nr: NL001403950B34
Iban nr: NL79 RABO 0149 8561 64
TOP